راز خوشبختی بشر

 

راز خوشبختی بشر

راز موفقیت سعادت کامیابی و شادکامی بشر

  بـاورت مـیـشـه انسان 

 داری راز خوشبختی رو میخونی

 چیزی که هـمه آرزوش رو دارنـد

 

 

 بدون شک اولین پاسخ خدا به معمای  راز خوشبختی بشر

 در افسانه ای قدیمی که حامل پیام  مـهـم  خداست ، پنهان شده است

هـنـوز در دنیای مدرن وقـتی فرزندان آدم به میوه ممنوعه اطرافـشان نزدیک می شوند ، مجازاتی از همون جنـس مجازات پدر ، اون ها رو از کرده خود  پشیمان می کـنـه

ـــ از مـقـام خـود فـرود مـیـان       ـــ شرایط زندگیشون سخت تر میشه

ـــ لباس عزت از تنشون در میاد  ( ملزومات یک زندگی آبرومندانه از اونا گرفته میشه )

 مـنـظـور از   مـیـوه مـمـنـوعـه   جـنـس مـخـالـف نـیـسـت

 میوه ممنوعه می تـونه هـر چـیـزی بـاشـه – اگـه بـه نـدای قـلـبـت گـوش بـدی ،  خودت مـیـدونی از بـیـن همه میوه های اطرافت ، کدوم یکـی میوه ممنوعه اســت

 شایـد  حق یک انسان      شکستن یک دل    شاید هم چشم داشتن  به داشته های کسی  یا  افکار و کرداری که  . . . . .    خودت کاملا میدونی

 در همه اون ها یک چیز مشترکه ” لذت “  مثل خوردن یک میوه خوش طعم

  پاسخ دوم : راز سعادت ، موفقیت و خوشبختی انسان

 هـمـونـطـور که صدای ما به کوه مـی خـوره   ( پژواک )  و بـه سـمـت خودمـون ( برمی گرده) ایـن جـهـان طوری آفـریـده شـده کـه  اثـرات کردار مـا  در آیـنـده  بـه سـمـت خـودمـون ( بـر می گـرده )   در کنجکاوی هایم دیـدم  آدمـهـای بـدبـخـت   کـسـانـی بـودنـد کـه  تـو زنـدگـیـشـون حـداقـل یـک دل رو شـکـسـتـه بـودنـد و اغـلـب بـیـشـتـر از یک دل

( بـر می گـرده )  پاسـخ دوم  معـمای  راز  خوشبختی  انسان بود

   غـم را خـدا نـیـافـریـد ، انـسـان آفـریـد

خـوش بـخـتـی  تـنـهـا پـیـشـنـهـاد خـدا   بـه انـسـان بـود

امـا انـسـان ها ، زشـتـی هـا را خـلـق کـردند

و امـروز پـژواک گـذشـتـه خـویـش را مـلاقـات مـی کـنـنـد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“  نـتـایـج بـررسـی صـدهـا   سـرگذشت   در ایـنـتـرنـت و جـامعـه  ”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی تعریف خوشبختی اینهاست

لــذتآرامش خاطرسلامتیپولآبرواطرافیان خوب همسر خوب -  فرزند خوب  و خیلی چیزای دیگه  ،  وقـتـی  طـغـیـان  و  ظـلـم  مـیـکـنـی ، روزگار هـمـه یا قـسـمـتـی از ایـن نـقـاط ضعـفـت رو از تـو می گـیره ،  بـلکـه فـروکـش کـنـی ، سرت بـه سنگ بخـوره ومجـبـور بـشی به  کردارت فکـر کـنـی بلکه اصلاح بـشـی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بت های قلبت رو بشکن تا زندگیت متحول بشه

 بت هر چـیـزی اسـت که به جای خـدا اون رو در مـدیـریـت دنـیـا موثر بدونی  و لـحـظـه ای بـه اشـتـبـاه فکـر مـیـکـنـی کـاری از دسـتـش بـر مـیـاد و جـای خـدا قـرارش مـیـدی

داسـتان دختر فقیری که سوار بنز آخرین مدل مردی پولدار شـد حتما بخون 

 خوندن این مطلب زندگیتون رو متحول می کنه – البته اگر دنبال تحول باشین

بخاطر اهمیت بسیارش اونو در یک صفحه جداگانه گذاشتم 

بت های قلبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پاسخ نهایی به معـمای دیرینه جبر و اختیار

  درسـتـه ، مـدیـریـت فـرمـول هـای پـیـچـیـده و تـصـمـیـمات عـالـم بـدسـت خـداسـت -  شایـد ایـن جبر بـاشـه  ،   امـا  بـر سـر دو راهی های مـهـم زنـدگـیـت ، یا هـمـون آزمایـشـات سرنوشت سـاز ، اختیار کامل به تو داده می شـه

تا ارزش واقـعــی تـو رو    خـودت مـشـخـص کـنـی

اگر در آزمایشاتی که ارزشت رو تعیین میکنند ، نشون دادی که بی ارزشی
دیگه نباید توقع زیادی از تقدیر داشته باشی  این قانون خداست

برای مثال آدم به میوه ممنوعه نزدیک شد و سقوط کرد

یوسف از آن فرار کرد   و عزیز مصر شد

در لحظه آزمایش هر دو ، جبری در کار نبود - همه اش اختیار کامل بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   زن ، زخـم کـهـنـه تـاریـخ

زن زخم کهنه تاریخ بشر

 

  زن ، بـرگه امـتحان خدا 

 

.در آزمـون زنـدگی مـرد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواننده های جنسی

  خوانـنـده هـای زن ، از احساسات و عـواطـفـی که شـدیـدا نـیـاز دارنـد مـی خـونـنـد  و بـالـعـکــس خـوانـنـده هـای مرد ، از انـدام هوس انگـیـز و جـسـم و . . . زن ها مـیـخـونـنـد

 هـرکـسـی مـحـتـویـات افکـارش رو نـا خـود آگـاه آشکـار مـیـکـنـه و از دل بـه زبـون مـیـاره

وقـتـی خیلی از هـنـرمـنـدامـون افکـار شهوانی و جنسـی دارنـد

پـس کـی الگـوی جـوونها مـون بـاشـه ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابـطـه بـا مـتـاهـل

 کـه مـتـاسـفـانـه در ایـنـتـر نـت و جـامـعـه بـسـیـار شـیـوع یـافـتـه

 دنیای تو جبر نیست ، اختیاره   ولی اگر ظلم کـردی ، مجازاتت جبر و بـه اجباره  ،  یادت نره که خلیفه خدا بر زمینی  و اولین زمـیـن بـرای روح  تـو  ، هـمـیـن جـسـدی اسـت  کـه در اون قرار داده شدی  و بـایـد بـر این جسد یا جسم یا زمین اول ،  غالب بشی  و حکـم رانـی کـنـی و تـسـلـیـمـش نـشـی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دعا کن – دستور نده

 نگـو خـدایـا ایـن کـار رو بـکــن ، اون کـار رو نـکــن  بـهـتـره کـه تصمیمات عـالـم رو ، پـاک تـریـن وجـود عـالـم بگیره – نـه تــو  -  تـو فـقـط بـایـد نـیازت رو بگی  مثلا اگر کـسی رو برای ازدواج میخوای ، نگو خدایـا ما رو بـه هم بـرسـون - بـهـتـره بگـی  خـدایـا مـن بـه لـطـف تـو مـحـتـاجـم  اما در نهایت هـر چی تـو صـلاح مـیـدونـی  اون بـهـتـره  چـون تـو از بالا می بـیـنـی   و از بـاطـن هـمه چـیـز  بـا خـبـری

در دعاهات   از جـمـلات دسـتـوری   و امـری   اسـتـفـاده نکـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کلمات رکیک ؟ دیگه بزرگ شدی

 چـون جـان و روح خـدا  در تـن تـوسـت ،  پـس کـرامـت داری و بـا ارزشـی ،  کـلـمـات رکـیـک در شـان اشرف مخلوقات و جـانـشـیـن خـدا نـیـسـت – بـه ارزش هـای والای خـودت پـی بـبـر – حـتـی اگـه بـی پـولـی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرقی نمی کنه هیتلر ، زلـزلـه یـا سـیـل

هیتلر ،  شمشیر خدا برای مجازات اقوام ستمکار

ظـهـور هـیـتـلـر برای   عذاب   مردم جهان تصادفی واتفاقی نبود ، هیتلر تـجـلـی  ستم و طغیان مردم خـود بـود ، هیتلر همان مامور جـهـنـم  که گـنـه کاران رو عذاب می کـنـه ، مـتـجـلی شــد   و بـه مـنـصـه ظهور رسـیـد   هـیـتـلـر پـاسـخ روزگـار بـه زشـتـکــاری مـردم جـهـان بــود ، خالق هیتلر کـسـانـی بـودنـد ، کـه هیتلر آنــان را عـذاب کـرد – حـاکـم ظـالـم هـر قـوم ، تـجـلـی زشتکاری مـردمی است ، که بـر آن هـا حـکومـت مـی کـــنــد ، هـمـانـطـور کـه زلـزلـه و سـیـل تـجــلـی کـردار مـردم آن شـهـرهـسـتـنـد و خـدا ظـالـم نـیـسـت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجله های موفقیت

 میگن دنـیای تـو هـمـونـیـه که فکر مـیکـنی  و تـو با فکـرت  مـیـتـونـی  دنـیـات رو عـوض کـنی  یک تـبـصره اضافـه کـن بگـو شـایـد  ـــ  بـشـرطـی کـه    دل شکـسـتـه ای    پـشـت سـرت نـبـاشـه

چـون اگـه  تــو بـخـوای بـا فکـرت   دنـیـات رو عـوض کـنی   و بـالا بـری  و خـدا بـخـواد بـخـاطـر دل هـایـی کـه شـکـسـتـی پـایـیـن بـیـای ، مطمئنا خـدا پـیـروز مـیـشـه    برای خوشبخت شدن    ابــتــدا    خدا رو به این نتیجه برسون  که لیاقت خوشبختی رو داری  - یه فکری هم برای دل هایی که شکستی بکـن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مولانا میگه

 آب کم جو تشنگی آور بدست – تا بجوشـد آب از بالا و پـسـت

 به جای اینکه دربه در دنبال خوشبختی باشی ، ارزش درونت رو اونقدربالا بـبـر  که خوشبختی خودش به سمت تو دوان دوان بیاد -  منظورازخوشبختی پول نیست  بن لادن هم پولدار ،  اما گمراه و بدبخت  بود

درجات خوشبختی :  لذت ، آرامش خاطر، سلامتی ، آبرو ، پول ،همسر و فرزند خوب و . . . . .   ضمنا این گفته خدا :  خداوند از آسمـان   آبی نـازل کـرد   که در هـر رودی   بقـدر وسعـتـش  جـاری شـد  – براحتی از معـنی  و پـیـامـش  نگـذر البته شـایـد  آب در اینجا   بـیـشـتر معـنی  حکمت بـده

 شـایـد هـم مـنـظـورش ایـنـه کـه هـر کی خوش قلب تـره  ،  خوشبخت تـره ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کـی بـیـش تـر مـی دونـه ؟

وقتی می بینی یک کودک به شدید ترین وجه در زلزله یا سیل عـذاب می بینه  شاید اولین چیزی که به ذهنت برسه اینه که خدا ظالمه  اینو از ضعـف دیـد گـاه آدمــا بـدون – چـون انـسـان دو بـعـدیـه یـعـنـی از روح و جـسـم تـشـکـیـل شـده  تـو با دیـد محدودت داری یک جـسـم چهار سـالـه رو می بـیـنـی اما خدا جسم و روحش رو با هـم می بـیـنـه  شاید روحی که در اون جسم چهار ساله است ، خیلی مسن تر از اون جسمی  باشه که تو به ظاهر می بینی  شـایـد هـم ایـن اشـتـبـاه بـاشـه – ولـی هزار تـا شـایـد و امکـان دیـگـه مـمـکـنـه وجـود داشـتـه بـاشـه  بنا براین  به ندای قلبت گوش بده   و بگو ، خدا ستمگر نـیـسـت و صبر میکنم   تا پس از مرگ   که حقایق آشکار شد   جواب و حـقـیـقـتـش رو دریـابـم

والبته سریعا به کمک اون بچه بشتاب که حالا برای توآزمایش بزرگ زندگیته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـرگـز نگـو تـو هـر دو دنـیـا بـدبـخـتـیـم

  چون اگـه از هـمـیـن ثـانـیـه بـخـوای مـیـتـونی هـر دو دنـیـا رو بدست بیاری

  بـاز آ بـاز آ هـر آنچه هستی باز آ  -   گـر کافـر و گـبـر و بـت پـرستـی بـاز آ

 این درگـه مـا درگـه نـومـیـدی نـیـست   -    صـد بـار اگر تـوبه شکستـی باز آ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خرافات و فال گیری

 بـرای مـثـال دانشمندان ناسا  نه اسـفـنـد دود مـیـکـنـن نـه بـه نحسی سیزده اعـتـقـاد دارنـد  و نـه عطسه  رو نـشـانـه مـیـدونـنـد ،  اما بـعـضـی عـقـب افـتـاده های جهان سوم  فـعـلا تـصـمـیـم نـدارنـد  ازخرافات دسـت بردارند و این عـقـب ماندگی اسـفـبـار خـبـر خـوشـی بـرای کـشـورهای پـیـشـرفـتـه اسـت

 اگـه بـه قـدرت خـدا اعـتـقـاد داری   توی این دنیا  فقط یک عذاب دهنده هست  که روزگارت رو  سیاه می کنه   و از دستش همیشه  در رنج و سختی هستی اون هم بازگشت اعمال خودته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اشـتـبـاهـت رو توجیه نکـن

 بـا توجیه یک گناه بزرگ  مسئولیت از تو ساقط نمیشه  و تا ابد مسئول  کردار بـد خود هستی ، سعـی کـن گــاهــی   بـر عـلیه خـودت رای بـدی  یـعـنـی بـر عـلـیـه هـوسـهـا   و مـنـافـع نـا مـشـروعـت   الـبـتـه سـخـتـه ، ولـی ایـن از صفات آدم های بـزرگـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هدفت از خدا پرستی چیه ؟

 یک اسکناس دویست تومنی   مـیدی به فـقـیـر    و انتظار داری   یک ملیارد تومن  بلا  از سرت دفـع بشه  این که هنر نیست   بر فرض داری   پول بیمه خودتو میدی    بیمه کردن خودت که    کار خیر نیست  اگه راست میگی    بدون داشتن انتظار   به فقیر کمک کن   و آرزو کن مشکلاتش حل بشه  ایـثـار کـن  یا ایـنـکه   با خـدا آشـتـی مـیـکـنـی  بـه ایـن شـرط   کـه پـولـدارت کـنـه   و اگـه پـولـدار نـشـدی بـاز قـهـر مـیـکـنـی  -  خـدا رو بـه خـاطـر  پاک بـودنـش  پرستش کـن  حـتـی اگـر گناه کردی   و خـدا  مجـازاتـت کـرد  تـا رشـد کـنـی   نـبـایـد پـرسـتـش خـدا رو قـطـع کـنـی

خدا رو به خـاطـر   پـاکـی و زیـبـائـیـهـاش   بـپـرسـت نـه بـرای مـنـافـعـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بخشش خدا تقدیرت رو عوض میکـنه

  با این روش واقـعـی و کـار آمـد تـصـمـیـم خـدا رو تـغـیـیـر بــده  با درخـواسـت بـخـشـش و پـاک شـدن عـمـلکـرد سـیـاهـت از مـحـاسـبـات خــدا ، فـرمـول هـای خدا در مـدیـریـت دنـیـا    و الـبـتـه سـرنـوشـتـت رو تـغـیـیـر بـده

ــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 8 بازدید