ای دل غافل

دل مست دل غافل دل بی قرار دل آواره دل بیچاره دل نگار

آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست