آرشیو وبلاگ
      ای دل غافل (دل مست دل غافل دل بی قرار دل آواره دل بیچاره دل نگار)
نویسنده: مجید الف.... - ۱۳٩٢/۱/٢٦

 نحوه تشخیص دلار اصل

راه های تشخیص دلار اصل

شیوه های تشخیص دلار اصل

طریقه تشخیص دلار اصل

تشخیص دلار اصل

 

نحوه تشخیص دلار اصل :

1 ) صدای کاغذ دلار، دو سمت دلار را در دست بگیرید و از هر طرف در حد معقول بکشید دلار واقعی هرگز پاره نمیشود
2 ) دلار را از پشت بگیرید و برجستگی دایره ای در نور ببینید
3 )  دلار اصلی نسبت به نور ماورای بنفش دو خط خیلی کوچک و نورانی دارد
4 ) دلار اصلی دارای خط با حروف و نوشته لاتین بوده که در دلار لابسی حتی از کنار دسته ده هزار تائی قابل مشاهده است
5 ) دلار اصلی علاوه بر سریال سال ساخت و سریال، خود دلار شماره سری نیز دارد
6 ) دلار اصلی به هیچ صورت در ارتباط با آب رنگ پس نداده و تداخل رنگ ندارد
7 ) دلار اصلی دارای حروف و عدد برجسته میباشد
8 ) دلار اصلی در زیر نور لیزر قرمز دو سمت دلار به راحتی تفکیک و نقش ها برجسته میباشد
9 ) دور تا دور دلار اصلی کادر با نوار در ضمیمه دارد
10) دو سمت عکس وسط دلار دو شماره میباشد
11) بوی دلار است که براحتی قابل تشخیص است

 

 

طرز تشخیص اسکناس دلار اصل از تقلبی

شانزده روش برای تشخیص اسکناس دلار اصلی از تقلبی :

اول صدای کاغذ 2لار، دو سمت اسکناس را در دست بگیرید و از هر طرف در حد معقول بکشید اسکناس واقعی هرگز پاره نمیشود
دوم اسکناس دلار را از پشت بگیرید و برجستگی دایره ای در نور ببینید
سوم اسکناس اصلی نسبت به نور ماورای بنفش دو خط خیلی کوچک و نورانی دارد
سوم اسکناس دلار اصلی دارای خط با حروف و نوشته لاتین بوده که در اسکناس دلار لابسی حتی از کنار دسته ده هزار تائی قابل مشاهده است
چهارم اسکناس دلار اصلی علاوه بر سریال سال ساخت و سریال، خود اسکناس دلار شماره سری نیز دارد
پنجم اسکناس دلار اصل به هیچ صورت در ارتباط با آب رنگ پس نداده و تداخل رنگ ندارد
ششم اسکناس دلار اصلی دارای حروف و عدد برجسته میباشد
هفتم اسکناس دلار اصلی در زیر نور لیزر قرمز دو سمت اسکناس دلار به راحتی تفکیک و نقش ها برجسته میباشد
هشتم دور تا دور اسکناس دلار اصلی کادر با نوار در ضمیمه دارد
نهم دو سمت عکس وسط اسکناس دلار دو شماره میباشد

دهم که فکر میکنم برای دوستان خنده دار باشد بوی اسکناس دلار است که برای من در طی سالیان سال براحتی قابل تشخیص است

یازدهم خط دور اسکناس دلار میکروپرینت است که با ذره بین خوانده می شود
دوازدهم در کاغذ اسکناس دلار فیبرهای رنگی وجود دارد
سیزدهم جوهر اسکناس دلار مغناطیسی است و باآهنربای قوی می تان تا حدودی آنرا ازروی میز بلند کرد
چهاردهم نوشته های اسکناس دلار برجسته است که با لمس کردن احساس می شود
پانزدهم سریال اسکناس دلار اصلی منظم و اسکناس دلار تقلبی فاصله اعداد نا منظم است

شانزدهم لبه های نوشته ها و نقش ها در اسکناس دلار اصلی تیز و واضح است و در اسکناس دلار تقلبی بلوری و غیر واضح است..

 

 

 

 

نحوه شناسایی اسکناس تقلبی

سلام به همگی دوستان
دوستان عزیز یکی از راههای تشخیص دلار در مواقعی که میخواهید بصورت رندوم چند تا از دلارها را بررسی نمایید، آغشته کردن قسمتی از دلار به بزاق دهانه، (مثل روش تمبر یا پاکت نامه)، البته به جهت غیر بهداشتی بودن غیر قابل توصیف اسکناس، میتوان انگشت سبابه را با نوک زبان مرطوب کرد و روی قسمتی از دلار که در تصویر زیر (تصویر شماره 1) مشخص کردم کشید و بعد آن قسمت از دلار را روی یک سطح سفید (ائم از دیوار یا روی کاغذ و ...) بکشید، در صورتی که رنگ پس بدهد دلار اصل میباشد، (دلار اصل رنگ پس میدهد).


و همچنین در نظر داشته باشید که کاغذ دلار دارای الیافی است که اگر با ذره بین مشاهده نمایید مانند تارهای ریز و نامنظم مو به رنگهای قرمز و آبی را در آن خواهید دید که در دلارهای تقلبی این نقش الیاف را چاپ میکنند و با مقداری تمرین و مشاهده دلار اصلی میتوان، کاغذ الیاف دار دلار اصلی را با چاپ الیاف بر روی اسکناس تقلبی، تشخیص داد.

تصویر الیاف در اسکناس 100 دلاری

 

How to Detect Counterfeit US Money

Edited by BlackX, Twerty, Tom Viren, Brandywine and 80 others

Detect Counterfeit US Money

The U.S. government estimates that less than 1/100 of 1 percent (that is, 0.01%), of U.S. paper currency in circulation is counterfeit. Considering recent advances in printing technology and the obviously vast incentive to counterfeit bills, that is a small number. In part, that's because the U.S. Secret Service thoroughly investigates all reported counterfeiting cases, and because there are criminal penalties for counterfeiting or passing fake bills. Perhaps more than anything, though, counterfeiting is difficult because of the bills' security features, which are hard to reproduce but easy to use to verify your money's authenticity.

 

Edit Steps

 1. 1
  Feel the texture of the bill. People who handle money many times, such as cashiers, can identify a lower-quality fake bill instantly just by touching it. You may not have that much experience, but just about everybody has handled enough money, that they can detect many counterfeits simply by feeling the texture, and paying attention (the paper that bank notes are printed on is not sold commercially; furthermore, the composition of the paper and ink is confidential). Genuine currency has slightly raised ink that is produced in the intaglio printing process. You should be able to feel the texture of this ink, especially if you are holding a new dollar bill.   
  • The paper that money is printed on has slightly changed since the implementation of cotton rag. While money rag now has colored filaments, the traditional feel of money was intentionally left unchanged over the decades, because of its distinctive feel. The feel of a bill made 50 years ago should feel similar to a brand new dollar bill.
 2. 2
  Compare the bill with another of the same denomination and series. If the bill feels all right, or if you are a little suspicious but unsure, hold the bill side by side with another bill. Different denominations, obviously, look different, so get a note of the same amount. Also, all denominations, except the $1 and $2, have been redesigned at least once since 1990, so it is best to compare the suspect bill to one in the same series, or date.

 3. 3
  Notice the relative flatness and lack of detail on the fake bill.]]Look carefully at the printing quality. Real U.S. bills are printed using techniques that regular offset printing and digital printing (the most popular tools for all but the most sophisticated counterfeiters) cannot replicate. Look for blurry areas, especially in fine details such as around the borders--real bills have clear, unbroken borders--and on the Federal Reserve and Treasury seals, where the sawtooth points should be sharp and well-defined in genuine bills. Portraits in fake bills may appear dull, blurred, and flat, while in real currency, the portraits are sharp and contain very fine detailing.

 4. 4
  Look for colored fibers in the paper. All U.S. bills have tiny red and blue fibers embedded in the paper. Counterfeiters sometimes try to reproduce these by printing or drawing these fibers onto the paper, but close inspection reveals, however, that on the counterfeit note you will see that they are printed on, rather than being part of the paper itself.

 5. 5
  Examine the serial numbers. Make sure that the serial numbers on a bill match, and look at them carefully. Fake bills may have serial numbers that are not evenly spaced or that are not perfectly aligned in a row. If you received multiple suspicious bills, see if the serial numbers are the same on both bills. If they are the same, then they are counterfeit notes.

 6. 6
  Look for security features in all denominations, except the $1 and $2. The easiest way to spot a fake $5, $10, $20, $50 or $100 bill is to look for the following security features, all of which are very difficult to fake.  • Look for a security thread (a plastic strip) running from top to bottom. Beginning in 1990, an embedded (not printed) security thread was added to all bills except the $1 and $2 bills. If you hold the bill up to the light, you will see the strip and printing on it. The printing will say "USA" followed by the denomination of the bill, which is spelled out for $5, $10, and $20 bills but presented in numerals on the $50 and $100 bills. These threads are placed in different places on each denomination to prevent lower-denomination bills being bleached and reprinted as higher denominations. Compare a genuine bill of the same denomination, to make sure that the position of the thread is correct. If it is not, the bill is not genuine.
   • The $5 bill has "USA FIVE" written on the thread, the $10 bill has "USA TEN" written on the thread; the $20 bill has "USA TWENTY" written on the security thread; the $50 bill has "USA 50" written on the thread; and the $100 bill has the words "USA 100" written on the security thread. Micro-printing can be found around the portrait as well as on the security threads.
   • Hold the bill up to a black light. If authentic, the security thread in the bills will glow: the $5 bill glows blue, the $10 bill glows orange, the $20 bill glows green, the $50 bill glows yellow and the $100 bill glows pink.
  • Hold the bill up to a light to check for a watermark. A watermark bearing the image of the person whose portrait is on the bill can be found on all $10, $20, $50, and $100 bills series 1996 and later, and on $5 bills series 1999 and later. The watermark is embedded in the paper to the right of the portrait, and it can be seen from both sides of the bill.
  • Tilt the bill to examine the color-shifting ink. Color-shifting ink (ink that appears to change color when the bill is tilted) can be found on 100, 50 and 20 dollar bills series 1996 and later, and on 10 dollar bills series 1999 and later; $5 and lower bills do not yet have this feature. The color originally appeared to change from green to black, but it goes from copper to green in recent redesigns of the bills.
  • Use a magnifying glass to examine micro-printing. Beginning in 1990, very tiny printing was added to certain places (which have periodically been changed since then) on $5 and higher denomination bills. The exact location of the micro-printing is not generally an issue. Rather, counterfeits will often have either no micro-printing or very blurred micro-printing. On a genuine bill, the micro-printing will be crisp and clear.
  • Run your fingernail over the portrait's vest of the bill. You should feel distinctive ridges, printers cannot reproduce this.
   

Edit Tips

 • Look for differences, not similarities. Counterfeit bills, if they're any good at all, will be similar to real ones in many ways, but if a bill differs in just one way, it's probably fake.
 • On the newer $100's you can see the words " the United States of America" micro printed in the lapel of Benjamin Franklins jacket. According to the history channel special I saw about counterfeiting, this is impossible to do except by the us mint method of making currency.
 • As the steps above explain, the $1 and $2 bills have fewer security features than other denominations. This is seldom a problem because counterfeiters rarely try to make these bills.
 • It's a common misconception that if the ink smears when you rub the bill on something, the bill is not genuine. This is not necessarily true, but ink that does not smear does not mean that the bill is genuine.
 • The Secret Service and U.S. Treasury do not recommend relying solely on a counterfeit-detection pen of the kind that you often see clerks use in stores. These pens can only indicate whether the note is printed on the wrong kind of paper (they simply react to the presence of starch). As such, they will catch some counterfeits, but they won't detect more sophisticated fakes and will give false-negatives on real money that is been through the wash.
 • "Raised bills" are a very simple type of counterfeit in which numerals are glued onto a low denomination bill to make it look like it is a higher denomination. You can easily spot these fakes by comparing the numbers in the corners to the denomination printed in letters at the bottom of the bill. If you are still not sure, compare the bill to another bill of the same denomination.
 • The ink used in U.S. currency is actually magnetic, but this is not a method for detecting counterfeits. The strength is extremely low and is useful only for automated currency counters. If you have a small but strong magnet, such as a neodymium magnet, you can lift a genuine bill. Although you cannot lift the bill off of a table, you can certainly tell that it is magnetic.
 • An example of a EURion constellation on a U.S. $20 bill.
  An example of a EURion constellation on a U.S. $20 bill.
  Beginning with Series 2004, $10, $20 and $50 bills received a redesign with several changes to their overall look, notably the addition of more colors (see the picture of the $50 bill above). Probably the most important new security feature is the addition of Eurion Constellations, a distinct arrangement of symbols (in this case, numbers) which triggers many color photocopiers to refuse to copy the bill.

 

Edit Related wikiHows

 

عناوین مطالب وبلاگ ای دل غافل

» تشخیص دلار اصل :: ۱۳٩٢/۱/٢۶
» قدر این آدم ها را ندانستیم :: ۱۳٩٢/۱/٢۶
» چگونه‌این‌ماست‌فروش،میلیاردرشد!+عکس :: ۱۳٩٢/۱/٢۶
» هشدار به دارندگان لپ تاپ :: ۱۳٩٢/۱/٢۶
» فروش علنی دختران زیبا + تصاویر :: ۱۳٩٢/۱/٢۶
» ستاره سینما که همزمان دوشوهردارد!+تصاویر :: ۱۳٩٢/۱/٢۶
» واکنش هدیه تهرانی به خبر کاندیداتوری‌اش :: ۱۳٩٢/۱/٢۶
» نگهداری عضو قطع شده برای پیوند :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» بازی گلشیفته فراهانی در کنار آدرین برودی :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» زنی که از موجودات فضایی باردار شد :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» صحبتهای گلشیفته فراهانی در مورد لخت شدنش :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» اولین مربی زن گالاتاسرای؛ نام من احساس است! :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» خرم سلطان واقعی در آستانه مرگ :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» عسل بدیعی در حال امضای فرم اهدای عضو :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» حضور خاتمی در انتخابات حتمی است :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» زباله‌های الکترونیک، چالش بزرگ عصر دیجیتال :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» حمله برای دزدیدن گردن بند دایی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» دوستی های خیابانی در راهروی دبیرستان دخترانه ! + تصاویر :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» گزارش کنسرت کامران رسول‌زاده :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» کنسرت شهرام شکوهی (برای برگنمایی تصویر کلیک کنید) :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۶
» جای خالی شادی در بین دختر وپسر ایرانی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» محسن یگانه برای پدر شهیدش خواند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» هنرمندان ایرانی که باهم ازدواج کرده‎اند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» نقش لاله را چه کسی اجرا می‌کند؟! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» گلشیفته فراهانی بازیگر یا مدل غربی؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» ترانه علیدوستی و جایزه پروین/ تصاویر :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» تعرض دسته‌ جمعی ۳ افسر پلیس به یک زن! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» مشخصات کلی متولدین سال مار :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» مردها و زنان :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» دلایل اشتباه برای شروع زندگی مشترک :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» گلشیفته‌ فراهانی:برای مسلمان‌ها، حرف زدن با شوهر ممنوع است! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» تاسف گلشیفته فراهانی برای لیلا حاتمی+ تصویر :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» موهای سالم و براق با ماسک زیتون :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» چطور یک ازدواج موفق داشته باشیم؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» کشف حجاب کمونیست‌های ایرانی این باردرسوئد!+عکس :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» اگر همسرتان پشیمان است :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩

 
مطالب اخیر بازیگر ستایش در جم تی وی GEMTV دلنوشته زیبا عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم ما ز یاران چشم یاری داشتیم... غزلیات حذف تلخ بانوان ایرانی به خاطر حجاب زنان برقع پوشی که عکس زنان برهنه می فروشند+عکس کشف گنج در مترو در حین حفاری ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﯿـــﺎﻥ ﺩﻭ ﺧــــﻂ ؛ داریوش ارجمند به همراه همسر و پسرش/عکس
کلمات کلیدی وبلاگ گلشیفته فراهانی (٥) لیلا حاتمی (٤) خرم سلطان (٤) ازدواج (۳) دختر (۳) نیکی کریمی (۳) عید نوروز (٢) شوهر (٢) ولنتاین (٢) زندان (٢) زیبا (٢) الناز شاکر دوست (٢) اس ام اس (٢) هدیه تهرانی (٢) تجاوز (٢) ولنتاین مبارک (٢) ای دل غافل (٢) وبلاگ ای دل غافل (٢) ey dele ghafel (٢) عمر گل لاله (٢) توپراک یشین لاله چنار (٢) حریم سلطان (٢) سیگار کشیدن دختران ایرانی (٢) هرچه شما دوست دارید؛ از 206 تا مازراتی + عکس (۱) 206 تا مازراتی (۱) گزارشی از اتومبیل هایی که فوتبالی ها سوار می شوند/ (۱) سرمربی استقلال (۱) 2 عکس بحث برانگیز بریتنی اسپیرز بر مجله (۱) 2 عکس بحث برانگیز بریتنی اسپیرز (۱) بحث برانگیز بریتنی اسپیرز بر مجله (۱) بریتنی اسپیرز دوباره (۱) قلب شما نوعی تلمبه (۱) تلمبه معجزه (۱) نحوه آشنایی دختران و پسران (۱) نحوه آشنایی دختران و پسران در سایت‌های همسریابی (۱) دختر جنوب (۱) دختر جنوب شهر (۱) دختر جنوب شهری بی‌پول (۱) عوارض یائسگی (۱) ● شرح بیماری (۱) آنچه زنان باردار باید بدانند (۱) انتشار رمان گمشده‌ای از ژوزه ساراماگو (۱) همسر نویسنده (۱) رمان گمشده‌ای (۱) واگویه های تلخ زنی جوان در زندان! (۱) زنی جوان (۱) زوج های مشهوری که در سریال های تلویزیونی با هم آش (۱) زوج های مشهور (۱) فرهاد مجیدی در کنار دخترش/عکس (۱) عمل زیبایی سرمربی هندبال بانوان +عکس (۱) سرمربی هندبال بانوان (۱) دارم دق می کنم تحمل ندارم (۱) دانلود اهنگ فدای تو چشات از امین حبیبی (۱) خواننده:امین حبیبی(همایون) (۱) عکسی از فرگوسن و 11 نوه اش (۱) فرگوسن و 11 نوه اش (۱) مسلمان شدن دختر ژاپنی (۱) مسلمان شدن دختر ژاپنی +عکس (۱) دختر ژاپنی +عکس (۱) عکس/ آلبرت انیشتین در کودکی (۱) آلبرت انیشتین در کودکی (۱) تصاویر اصغر فرهادی روی فرش قرمز کن (۱) فرش قرمز کن (۱) تصاویر اصغر فرهادی روی فرش قرمز «کن» (۱) حمله به صفحه مجازی هدیه تهرانی (۱) چه میزان رابطه زناشویی طبیعی است (۱) گلشیفته فراهانی کن (۱) فراهانی جشنواره کن (۱) آلبوم رسمی (۱) موسیقای (۱) تصویر; مدل موی عجیب دختر چینی (۱) مد و طراحی (۱) یقه رئیس جمهور (۱) بعد از رابطه جنسی، با دوست دختر ازدواج نمی‌ کنند (۱) تصویر/ ارسال دختران ۱۰ساله به سوریه برای جهاد نکاح (۱) دختران ۱۰ساله (۱) عکس هدیه‌تهرانی در کنار همسرش (۱) هدیه‌تهرانی (۱) عکس/نیکی کریمی با چهره ای ورزشی (۱) نیکی کریمی با چهره ای ورزشی (۱) عکس رونالدو در کنار ریحانا در لیسبون (۱) عکس زنهای قاجار در حال آکروبات بازی!! (۱) بعد از رابطه جنسی (۱) دوست دختر ازدواج (۱) تیپ جالب دختر دایی در اردبیل+ (۱) مسی برای تبلیغ کلکسیون پائیز (۱) حقایقی جالب درباره جذابترین زن دنیا +عکس (۱) ۶ راه برای برگرداندن میل‌جنسی در روابط طولانی‌مدت (۱) میل‌جنسی (۱) برگرداندن میل‌جنسی (۱) ۶ راه برای برگرداندن میل‌جنس (۱) آیا کودکتان با خودش مهربان است؟! (۱) اشکان دژاگه و دخترش آلیا+عکس (۱) دخترش آلیا (۱) مشخصات بچه‌های بیش فعال (۱) دکتر شوشتری (۱) بازدید مجدد «آنجلینا جولی» از اردوگاه آ (۱) خوشحالم که تا سالها می توانم نقش دختر جوان را بازی (۱) خوشحالم می توانم نقش دختر جوان را بازی کنم (۱) تجمع 50 دختر مقابل استادیوم آزادی انتخابات را به (۱) 50 دختر (۱) اولویت‌های مسایل زنان در دولت آینده (۱) اس ام اس های خنده (۱) ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﻦ (۱) دختران کالیفرنیا 30 روز، 500 تومان! + عکس (۱) iran ایران (۱) ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﯿـــﺎﻥ ﺩﻭ ﺧــــﻂ ؛ (۱) کشف گنج در مترو در حین حفاری (۱) زنان برهنه (۱) زنان برقع پوش (۱) زنان برقع پوشی که عکس زنان برهنه می فروشند+عکس (۱) حذف تلخ بانوان ایرانی به خاطر حجاب (۱) http://ganjoornet/attar/divana/ (۱) شفشق (۱) رامسین کبریتی (۱) عشق آخر تیشه زد بر (۱) در میان خلق سر در گم شدم (۱) من که با دریا تلاطم کرده ام (۱) دلنوشته زیبا (۱) بازیگر ستایش (۱) gem جم آنلاین (۱) سریال حریم سلطان (۱) سریال از بوسه تا عشق (۱) عکسای توپراک (۱) ازدواج قریب الوقوع (۱) توپراک و بازیگر نقش چنار (۱) عکسهای توپراک بازیگر عمر گل لاله (۱) عکسهای توپراک (۱) بیوگرافی و عکسهای یشیم (۱) چنار بازیگر سریال عمر گل لاله (۱) عکسهای خرم سلطان (۱) عکس های زیبای نهال (۱) نهال بازیگر (۱) عکسهای دسته جمعی بازیگران زن (۱) عکسهایی از بازیگران زن ایرانی (۱) حریم سلطان+فیلم (۱) خلاصه حریم سلطان (۱) تیتراژ سریال از بوسه تا عشق (۱) دانلود از بوسه تا عشق (۱) ولنتاین valentin (۱) جدیدترین اس ام اس های ولنتاین 1391 (۱) اس ام اس های ولنتاین 1391 (۱) بیمارستان مسیح دانشوری (۱) ترانه معین (۱) حیوان روز تولد شما (۱) دانلود آهنگ سریال عمر گل لاله (۱) دختر وپسر ایرانی (۱) رالی ایرانی (۱) مریم اوزرلی (۱) از بوسه تا عشق (۱) توپراک (۱) سریال شمیم عشق (۱) مانکن های ایرانی (۱) غزلیات عطار (۱) صلوات خاصه امام رضا (۱) یشین چنار لاله (۱) توپراک چنار (۱) سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل - ورزش (۱) سال 92 سال مار (۱) گلشیفته فراهانی و عکس با فرح پهلوی (۱) گلشیفته فراهانی فرح پهلوی (۱) سنگ صبور پاریس (۱) فرح دیبا گلشیفته فراهانی (۱) میلاد یازدهمین امام (۱) میلاد امام حسن عسکرى (ع) (۱) امام حسن عسکرى (ع) (۱) راز خوشبختی بشر (۱) خلاصه آخرین قسمت عمر گل لاله (۱) تپراک عمر گل لاله (۱) معین ترانه سرا (۱) خلاصه عمر گل لاله (۱) قسمت دوم خلاصه عمر گل لاله (۱) توپراک و چنار (۱) توپراک و چنار زمرد (۱) نها دختر لژیونر در تیم ملی فوتبال ایران/عکس (۱) دختر لژیونر ایرانی (۱) شبنم باماتی (۱) 10 رنگ موی جذاب سال 2013 (۱) عکس/ یک داماد و چهار عروس! (۱) عروسی گروهی (۱) عروسی گروهی هند (۱) بی تو آری غزل سایه ندارد لطفی (۱) عناوین مطالب ای دل غافل (۱) عکس/ژست دسته جمعی ماهی‌ها در برابر دوربین (۱) عکس/حرکت تکنیکی فتح الله زاده (۱) وقتی لیلا حاتمی هم پدرش را نشناخت! (۱) عدد 13 نحس (۱) آیا عدد 13 نحس است؟ (۱) خشایارشا پادشاه هخامنشی (۱) اس ام اس های زیبا تبریک عید نوروز تبریک سال نو (۱) اشعار کوتاه زیبا برای عید نوروز ۹۱ (۱) اشعار کوتاه زیبا (۱) بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک (۱) دختران 14 ساله ایرانی به دنبال صورت عروسکی! (۱) دختر 14 ساله ایرانی (۱) دفاع جالب وزیر خارجه آمریکا از ایران (۱) وزیر خارجه آمریکا، جان کری (۱) لیلا حاتمی: مگر ما آدم نیستیم که ؟ (۱) نیکی کریمی و دکتر الهی قمشه ای/عکس (۱) خرید و فروش کلیه (۱) فروش کلیه فوری (۱) زنان معلوم الحال (۱) سروان محمدحسین امینی (۱) ازدواج فوتبالیست با بازیگر سرشناس (۱) دیوید بکهام با ویکتوریا (۱) علیرضا حقیقی الناز شاکردوست (۱) جام ورزشی (۱) اگر همسرتان پشیمان است (۱) کشف حجاب کمونیست‌های ایرانی این باردرسوئد!+عکس (۱) چطور یک ازدواج موفق داشته باشیم؟ (۱) موهای سالم و براق با ماسک زیتون (۱) درخشش مو (۱) تاسف گلشیفته فراهانی برای لیلا حاتمی+ تصویر (۱) گلشیفته‌ فراهانی (۱) دلایل اشتباه برای شروع زندگی مشترک (۱) مردها و زنان (۱) مشخصات کلی متولدین سال مار (۱) مار یا افعی (۱) تعرض دسته‌ جمعی ۳ افسر پلیس به یک زن! (۱) ۳ افسر پلیس به یک زن (۱) ترانه علیدوستی و جایزه پروین/ تصاویر (۱) گلشیفته فراهانی بازیگر یا مدل غربی؟ (۱) نقش «لاله» را چه کسی اجرا می‌کند؟! (۱) پروژه سینمایی 'لاله (۱) ازدواج هنرمندان (۱) هنرمندان ایرانی که باهم ازدواج کرده‎اند (۱) زوج‌های هنرمند (۱) محسن یگانه برای پدر شهیدش خواند (۱) هنوز بوی باروت میده تنم… (۱) محسن یگانه برای پدر شهیدش خواند؛ فایل اجرای زنده (۱) محسن یگانه خواننده (۱) جای خالی شادی در بین دختر وپسر ایرانی (۱) کنسرت شهرام شکوهی (برای برگنمایی تصویر کلیک کنید) (۱) گزارش کنسرت کامران رسول‌زاده (۱) کامران رسول‌زاده (۱) دوستی های خیابانی در راهروی دبیرستان دخترانه ! + ت (۱) حمله برای دزدیدن گردن بند دایی (۱) علی دایی و همسرش (۱) نورا دختر علی دایی (۱) دزدیدن گردن بند دایی (۱) زباله‌های الکترونیک، چالش بزرگ عصر دیجیتال (۱) زباله‌های الکترونیک (۱) سیامک انصاری و همسرش (۱) حضور خاتمی در انتخابات حتمی است (۱) عسل بدیعی در حال امضای فرم اهدای عضو (۱) عسل بدیعی بازیگر سینما (۱) تصادف خرم سلطان (۱) خرم سلطان واقعی در آستانه مرگ (۱) اولین مربی زن گالاتاسرای؛ نام من احساس است! (۱) فاتح تریم احتمالا خانم دیوگو اردوگان (۱) صحبتهای گلشیفته فراهانی در مورد لخت شدنش (۱) زنی که از موجودات فضایی باردار شد (۱) جیوانا (۱) سقط جنینی (۱) بازی گلشیفته فراهانی در کنار آدرین برودی (۱) نگهداری عضو قطع شده برای پیوند (۱) عضو قطع شده (۱) لس‌آنجلس (۱) واکنش هدیه تهرانی به خبر کاندیداتوری‌اش (۱) هدیه تهرانی بازیگر (۱) هدیه تهرانی کاندیدا (۱) ستاره سینماکه همزمان دوشوهردارد!+تصاویر (۱) دوشوهر (۱) فروش علنی دختران زیبا + تصاویر (۱) فروش دختران زیبا (۱) هشدار به دارندگان لپ تاپ (۱) صاویر خانواده بی گناه ایرانی از سوی یک انگلیس (۱) چگونه‌این‌ماست‌فروش،میلیاردرشد!+عکس (۱) ماست‌فروش (۱) تشخیص دلار تقلبی (۱) دلار اصل (۱) تشخیص دلار تقلبی از اصلی (۱) تصاویر وحشت اهالی دبی از زلزله (۱) زلزله در دبی (۱) 75 ریشتر (۱) زمین‌لرزه‌‌ای به قدرت 75 ریشتر سراوان در سیستان و (۱) رژه مانکن های واقعی در شیراز (۱) عکس های خفن مانکن ها (۱) در این شغل دختران 27 سالگی بازنشسته می شوند +عکس (۱) لباس متفاوت کیم کارداشیان در هفته مد پاریس+عکس (۱) مد پاریس (۱) همسر واقعی خرم سلطان (۱) خرم سلطان مریم اوزرلی (۱) این فرشته‌ها چطور قاتل ‌شدند؟+عکس (۱) جیمز هولمز (۱) جوهر و تیمور لنگ (۱) مسجدی که به علت بدهی به شراب‎فروشی تبدیل شد+عکس (۱) شراب‎فروشی (۱) مسجد بزرگ بلغارستان (۱) سیامک انصاری و همسرش / عکس (۱) انصاری و همسرش (۱) محاکمه فوق العاده 3 پسر متجاوز (۱) پسر متجاوز (۱) صلوات خاصه امام رضا(ع)/ صوت (۱) اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی (۱) خرّم سلطان و ارمیا نفس صداوسیما (۱) خرّم سلطان (۱) خرّم سلطان و ارمیا (۱) متن تبریک جشن تولد (۱) تبریک جشن تولد (۱) پیام تبریک جشن تولد (۱) تجاوز وحشیانه به دختر 5 ساله (۱) تجاوز وحشیانه به دختر 5 (۱) حساس شادی (۱) شما احساس شادی (۱) بازیگر زن برنده اسکار بازداشت شد/عکس (۱) این کلیپ رکورد «یک میلیارد» را در یوتیو (۱) پربازدیدترین ویدئو دنیا (۱) سایت یوتیوب (۱) هدف عشق عاشق پیشگیست (۱) عشق عاشق (۱) داستانک پروانه (۱) خواننده لس‌آنجلسی (۱) خشایار اعتمادی خواننده پاپ (۱) نیکی کریمی : از چهره زیبایم استفاده نکردم! (۱) نیکی کریمی : از چهره زیبایم (۱) مصاحبه نوروزی نیکی کریمی (۱) قوی ترین حس زن (۱) قوی ترین حسی که یه زن میتونه به مردش بده (۱) قوی ترین حس (۱) حسی که یه زن (۱) یعنی حقیقت داره؟ (۱) عکس/توهین به احمدی نژاد در اصفهان (۱) توهین به احمدی نژاد در اصفهان (۱) بنر تبلیغاتی با توصیف توهین آمیز محمود احمدی نژاد (۱) بیشاپور شیراز کازرون (۱) بیشاپور شهر گمشده (۱) استخدام کامنت نویس (۱) استخدام کامنت نویس توسط سامسونگ (۱) استخدام کامنت نویس توسط سامسونگ، علیه کمپانی htc (۱) کمپانی htc (۱) مانکن روسی که با حجاب شد (۱) مانکنی روسی (۱) مانکن روس (۱) عکس مهناز افشار و صابر ابر در یک مراسم خیریه (۱) عکس مهناز افشار و صابر (۱) مهناز افشار و صابر (۱) الناز شاکر دوست سوار بر ماشین یک میلیاردی + تصاو (۱) الناز شاکر دوست سوار بر ماشین یک میلیاردی (۱) رابطه جنسی و ایمنی بدن؟ (۱) رابطه جنسی و ایمنی (۱) «براد پیت» و «آنجلینا جولی»‌ (۱) زوج معروف هالیوودی (۱) همه آنچه از دندان‌ قروچه نمی دانید (۱) دندان‌ قروچهآنچه از دندان‌ قروچه نمی دانید (۱) دندان‌ قروچه (۱) دندان‌قروچه معمولاً در خواب عمیق (۱) مدیریت - لینک - پروکسی - زیبا - صنعت - مصاحبه - گ (۱) ایتالیا - کار - حج - مکه - دولت - بنزین - بورس - (۱) یورو 2008 - متفرقه - مشهد - احمدی نژاد - تحریم - (۱) رانندگی - لاریجانی - تیم ملی - مامان - پلیس - شهر (۱) نقشه تهران 92 + دانلود (۱) نقشه تهران 92 + (۱) نقشه تهران 92 (۱) عکسی از پرس پولیسی بودن بهنوش بختیاری (۱) بودن بهنوش بختیاری (۱) عکس جالب یک عکاس از رضایی (۱) عکاس از رضایی (۱) سفر محسن رضایی به استان های همدان و فارس (۱) زورگیری از دختران شبگرد شمال تهران+تصاویر (۱) زورگیری از دختران شبگرد شمال تهران (۱) دختران شبگرد شمال تهران (۱) زورگیری از دختران (۱) سیگار کشیدن دختران ایرانی عادی شده است! +تصاویر (۱) سیگار کشیدن دختران (۱) پسر جوان (۱) داریوش ارجمند (۱) هندبال بانوان (۱) سیامک انصاری (۱) عصر دیجیتال (۱) عسل بدیعی (۱) جان کری (۱) دل غافل (۱) دختر و پسر ایرانی (۱) جملات زیبا برای تبریک سال نو (۱) ای شب از رویای تو رنگین شده (۱) سریال عشق ممنوع (۱) علی فتح الله زاده (۱) دلار تقلبی (۱) کامران تفتی (۱) عاشــق نمی شوی کـه ببینی چــه می کشم (۱) موسیقی ایرانیان (۱) علی حبیبی (۱) علی مصفا (۱) عروسی (۱) پرنسس (۱) فریدون مشیری (۱) راز خوشبختی (۱) فروش کلیه (۱) رابطه زناشویی (۱) خشایار اعتمادی (۱) آنجلینا جولی (۱) براد پیت (۱) دختران و پسران (۱) حزب اعتماد ملی (۱) مدل مو (۱) عروسک (۱) داستانک (۱) آرایش (۱) استادیوم آزادی (۱) سعید جلیلی (۱) رابطه جنسی (۱) رژ لب (۱) میلیاردر (۱) علی حاتمی (۱) شهره (۱) نکاح (۱) پسر همسایه (۱) شعر فروغ فرخزاد (۱) دختران زیبا (۱) تلگراف (۱) ارتباط جنسی (۱) کشف حجاب (۱) کیم کارداشیان (۱) جم تی وی (۱) شمیم عشق (۱) توهین به احمدی نژاد (۱) فاتح تریم (۱) دیوان اشعار (۱) آنجلینا (۱) ولنتاین ایرانی (۱) کاهش عوارض یائسگی (۱) اشکان دژاگه (۱) بازیگران زن ایرانی (۱) فرار از زندان (۱) ژوزه ساراماگو (۱) بیشاپور (۱) دختر ژاپنی (۱) پیامک های عاشقانه (۱) دختر چینی (۱) خواننده پاپ (۱) تجاوز وحشیانه (۱) دختر روسی (۱) یائسگی در زنان (۱) سریال های تلویزیونی (۱) شهر کازرون (۱) شهرام شکوهی (۱) دختر دایی (۱) ریودو‍ژانیرو (۱) iran (۱) دختر 14 ساله (۱) خوشبختی (۱) الهی قمشه ای (۱) آلودگی (۱) همسر (۱) عشق ممنوع (۱) گلشیفته (۱) اسکار (۱) انیشتین (۱) بهنوش بختیاری (۱) مهناز افشار (۱) روحانی (۱) پلیس (۱) برزیل (۱) لاله (۱) کلیپ (۱) حامد بهداد (۱) برنده اسکار (۱) محسن رضایی (۱) ستاره سینما (۱) گنج (۱) پروانه (۱) هالیوود (۱) هدیه (۱) کودک (۱) sms (۱) ایران (۱) اصغر فرهادی (۱) امام رضا (۱) یائسگی (۱) اردبیل (۱) ستاره (۱) مسجد (۱) عشق (۱) قلب (۱) شادی (۱) دختر همسایه (۱) رنگ مو (۱) ارمیا (۱) نقشه تهران (۱) هزاردستان (۱) لیونل مسی (۱) عریان (۱) چنار (۱) زناشویی (۱) غافل (۱) زیتون (۱) عمل زیبایی (۱) جشن تولد (۱) دلنوشته (۱) نرم نرمک میرسد اینک بهار (۱) تبریک سال نو (۱) تبریک عید نوروز (۱) مبارک باد (۱) اس ام اس های خنده دار (۱) آلبرت انیشتین (۱) زوج (۱) همسریابی (۱) ما ز یاران چشم یاری داشتیم (۱) تلمبه (۱) دختر دانشجو (۱) بازیگر زن (۱) دختران سیگاری (۱) برترین ها (۱) آرژانتین (۱) روغن (۱) ای دل (۱) نیوشا ضیغمی (۱) حجاب اسلامی (۱) کلیه (۱) ترانه علیدوستی (۱)
دوستان من املاک تهران ای دل غافل http://ahak.blogfa.com/ http://eydel.persianblog.ir/ http://ejamei.blogfa.com/ http://uast13.persianblog.ir/ دانشگاه جامع علمی کاربردی http://oknews.persianblog.ir/ http://oknews.persianblog.ir/ http://shootbal.persianblog.ir/ http://melkiraan.persianblog.ir/ http://siahsaran.persianblog.ir/ http://abolfazlesaghi.blogfa.com/ http://khabarnegarhaa.blogfa.com/ http://pajoheshgah.persianblog.ir/ http://pajoheshgah.persianblog.ir/ http://abolfazlesaghi.persianblog.ir/ http://abolfazlesaghi.persianblog.ir/ http://khabarnegaraan.blogfa.com/ http://pajoheshgah.persianblog.ir/ http://khabarnegaraan.blogfa.com/ http://khabarnegarhaa.blogfa.com/ http://melkiraan.persianblog.ir/ http://masaaleh.persianblog.ir/ http://shootball.persianblog.ir/ http://siahsaraan.blogfa.com/ http://shootball.persianblog.ir/ http://aahak.persianblog.ir/ دانشگاه جامع علمی کاربردی http://eydel.persianblog.ir/ http://ejamei.blogfa.com/ http://ejamei.blogfa.com/ ای دل غافل املاک تهران http://khatarnegar.blogfa.com/ http://siahsaraan.blogfa.com/ http://siahsaraan.blogfa.com/ http://khatarnegar.blogfa.com/ http://www.nanazi.com پرتال زیگور طراح قالب